Thông báo V/v Trả cổ tức lần 2 năm 2019

Công ty CTIN ký hợp đồng kiểm toán

Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi ngày chốt quyền và chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 (đăng ngày 29/6/2020)

NQ HĐQT chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 ( Đăng ngày 23/6/2020)

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (ngày đăng 11/5/2020)

GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

CV v/v Gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 18/3/2020

CTIN thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2019